Onlaýn dükanlar üçin Google analitikasy: Onlaýn satuwy nädip ölçemelidigi barada semalt teklipleri“Google Analytics”, web sahypasynyň traffigi baradaky maglumatlaryň köpüsinden başga-da, onlaýn dükanlar üçin modul hödürleýär. Elektron söwda hasabatlary, satuwyň netijeliligi we ulanyjynyň özüni alyp barşy barada bilimleriň dozasydyr. Google Analytics-de haýsy elektron söwda hasabatlaryna üns bermeli we görkezijileri nädip okamaly?

Bu soraglaryň jogabyny şu makalanyň galan böleginde tapyp bilersiňiz. Kömek gerek bolsa, biziň hünärmenler topary Maksatlaryňyza çalt ýetmegiňiz üçin günde 24 sagat, hepdede 7 gün elýeterlidir.

Şol aralykda, bu hakda okap bilersiňiz SEO üçin iň oňat gurallar şu ýere basyp.

“Google Analytics” -de elektron söwdany amala aşyrmak

Elektron söwda moduly, hemmeler üçin elýeterli däl. Goşmaça durmuşa geçirilmegi talap edýär, ýöne web sahypasy üçin Google Analytics-i işletmek ýaly ýönekeý däl. Programmirleme bilimleri zerurdyr, sebäbi elektron söwdany amala aşyrmak web sahypasynyň koduny üýtgetmegi, soňra bolsa saýlanan hasabatlary, önüm belligini we ş.m.

Google Analytics-de öwrüliş hasabatlaryny nädip ulanmaly?

Öwrüliş hasabatlary onlaýn dükanlara we onlaýn maksat edinýän beýleki web sahypalaryna ulanylyp bilner. Teklip sahypalary bar bolsa, bu, meselem, potensial müşderiler üçin maglumat ýygnamak ýa-da iberilen soraglaryň sanyny seljermek bolup biler. Satuw maksatlaryndan başga-da, mikro öwrülişik diýip atlandyrýan ownuk maksatlarymyzy seljerip bilersiňiz. Mikro öwrülişikler, ulanyjyny satyn almaga has ýakynlaşdyrýan we şeýlelik bilen ulanyjylaryň nä derejede ýakyndygyny görkezýär, ýöne öwürmediler. Mysal üçin, wideo oýunlarynyň sanyny gözläp bileris, göçürip almagy teklip edip bileris, önüm kartoçkasyna baryp göreris we ş.m. Bularyň hemmesi biziň strategiýamyza we garaşylýan ulanyjynyň özüni alyp barşyna baglydyr.

Öwrüliş hasabatyny ulanmak üçin, öwrülişik hasaplaýan zatlarymyzy kesgitlemeli. Google Analytics, dolandyryş panelinde maksatlaryň taýyn shemalaryny berýär. Customörite maksatlary döredip bileris. Bir gezekde şeýle 20 maksat bolup biler. Zerur bolsa, maksatlary açyp we öçürip bileris. dürli sazlamalary barlaýarlar.

Google Analytics-de ulanyjynyň özüni alyp barşy

Öwrüliş hasabatynda ulanyjylarymyzyň satyn alyş prosesi ýa-da öwrüliş ýoly bilen baglanyşykly özüni alyp barşyna düşünip bileris. Iki hasabat munuň üçin peýdaly: öwrülişiň mazmuny hasabaty we maksat akymy hasabaty. Birmeňzeş, ýöne birnäçe tarapy olary iki aýry hasabat edýär. Ulanyjylaryň köpüsiniň gidýän öwrüliş ýolundaky basgançagy anyklamak üçin ulanylýar.

Google Analytics dolandyryş panelinde şeýle ýoly dizaýn edip, özgertmeler ýollaryny döredýäris. Huni indiki ädimlerini maksatly URL görnüşinde goşýarys. Bu çözgüdiň ýetmezçiligi, şeýle ýoluň, özüni alyp barşyň hakyky beýany däl-de, ulanyjynyň özüni alyp barşyna bolan garaýşymyzdyr. Theolda maglumatlary ýygnamagyň mehanizmi, kadadan gyşarmalary bilmejekdigimizi aňladýar. Ulanyjy has soňky tapgyra gireninde böküp giden ädimleri goşýar we şonuň üçin ýol başlangyç ädiminden iň ýakyn ädim hasaplanýar. Bu ýol, şeýle hem, ulanyjy traffiginiň adaty bolmadyk ugruny seljermek mümkin däl edýär. öňki ädimine gaýdyp, soňam ýoly dowam etdirýär.

Pathol satyn alyş prosesi bilen baglanyşykly däl, hatda web sahypasy bilen ilkinji gatnaşygy hem öz içine alyp biler. Näme hödürlemelidigimizi çözýäris, şonuň üçin ony dükanlarda-da, beýleki web sahypalarynda-da ulanyp bolýar. Şert, diňe öwrülişik sahypalary görnüşinde öwrülişikleri görkezýär. Eventollar hadysanyň derňewi üçin amatly däl.

Maksat akymynyň hasabatynyň peýdalylygy

Maksat akymy hasabaty adaty bolmadyk gylyk-häsiýetleri seljermek üçin döredildi. Munuň kömegi bilen, ulanyjyny garaşmadyk görnüşimizi öwürmegiň usullary barada aňsatlyk bilen öwreneris. Ulanyjylaryň yza gaýdýan, bir ýoldan ýüz öwürýän ýa-da öwürmek üçin başga bir “marşrut” saýlaýan öwrülişik etaplaryny görüp bileris. Netijede, diňe bir web sahypamyzyň öwrülişikleri almakdaky netijeliligini barlamaýarys. Müşderiniň maksada laýyk ýoly baradaky pikirlerimizi hem barlaýarys. Müşderileri azaşdyrmaga we barmaly ýerine ýetmek üçin başga usullary gözlemäge mejbur edýän ýalňyşlyklara we kynçylyklara özümizi ynandyryp bileris. Maksat akymynyň derňewi ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmaga we satuwy artdyrmaga kömek edip biler.

Iki hasabatda-da mazmun derňewi sebäpli:
 • Theoluň iň gowşak elementlerini nyşana alýarys.
 • Meseläniň sebäbini anyklaýarys.
 • Mümkinçiligimizçe - a/b synaglaryny edýäris.
 • Ulanyjylaryň az mukdary bilen - öwrüliş tizligini optimizirlemek üçin üýtgeşmeler girizýäris.
GA goldawyna esaslanýan hasabatlaryň arasyndaky iň möhüm tapawutlar:
Maksat akymy
 • Ulanyjylaryň özüni alyp barşyna umumy syn berip, ýolda iki tarapyň ulanyjylarynyň traffigini ykrar edýär. Şeýle hem ädimleriň yzygiderliligini ykrar edýär.
 • Müşderiniň syýahatynyň adaty bolmadyk ugry bolan ýagdaýynda-da özüni alyp barşyny çeşmeden barmaly ýerine seljermek mümkinçiligi.
 • Islendik düzülen segmentlere esaslanýan maglumatlary bölmek mümkinçiligi.
 • Maksadyň öwrüliş tizligi web sahypaňyzyň öwrüliş tizligi bilen deňdir.
 • Iň köp 100,000 sessiýa üçin maglumatlar.
Visol görmek
 • Diňe nyşana tarap hereketi ykrar edýär, öňki ädimine gaýdyp, ýolda täze sessiýa görkezýär. Basgançaklaryň hakyky tertibini görkezmeýär we giriş we çykyş ädimleri gaty uzyn.
 • Basgançaklardan bökmek hakda maglumat bolmazdan, diňe düzülen ýol esasynda seljermek mümkinçiligi.
 • Bölünme ýok.
 • Maksatnamanyň öwrüliş tizligi, ähli seanslar üçin däl-de, diňe girelge girelgeleri üçin hasaplanýar.
 • Günde 50 müň iň ýokary sessiýa üçin maglumatlar.

Elektron söwda hasabatlarynda näme bar?

Adaty elektron söwda hasabatlary, Google Analytics-de satuwlary seljermäge mümkinçilik berýär. Ilkinji hasabatymyz, girdeji görkezijileriniň, konwersiýa derejesiniň we amallaryň gysgaça mazmuny:

Girdejiler we öwrüliş nyrhlary
 • Girdeji
 • Elektron söwdany öwürmek derejesi
Geleşikler
 • geleşikler
 • ortaça sargyt bahasy.
Aboveokardaky görkezijileri birleşdirip we deňeşdirip bolar, mysal üçin, wagt çyzgysynda. Bu etapda, elektron söwdany öwrüliş nyrhynyň nähili hasaplanýandygyna düşünmek möhümdir. Käbir ýagdaýlarda bulaşyk bolup biler. Düşünjämiziň bize aýdyp biljek zatlarynyň tersine, bu satyn alan ulanyjylaryň göterimi däl. Öwürmek derejesi, satyn almany tamamlan seanslaryň göterimidir. Bu möhümdir, sebäbi bir ulanyjy birnäçe seans döredip biler. Şeýle "boş" sapaklar näçe köp bolsa, öwrüliş tizligi şonça pes bolar.

Mysal üçin, belli bir wagtyň içinde dükana iki adam baryp görse we jemi 3 seans we bir satyn alyş gazanylsa, 30% öwrüliş nyrhyny alarys. Şeýle-de bolsa, dükana jemi 10 seans döreden we iki sany satyn alan iki adam baryp görse - konwersiýa derejesi 20% bolar. Geleşikleriň sany umumy köpelse-de, konwersiýa derejesi peseldi.

Ulanyjylaryň öwrülişik döretmek üçin birnäçe sessiýa mätäç dükanlaryny göz öňünde tutsak (elektroniki söwdanyň öwrüliş tizligi satuw seljerilende garaşyşlarymyza laýyk gelmezligi mümkin. Bularyň hemmesi onlaýn dükanda analitigiň maksadyna bagly. 100 seansda näçe satyn alýandygymyzy öwrenmek islesek, bu gaty gowy görkeziji. Müşderileriň haýsy göterimini üýtgedýändigini barlasak - beýleki analitiki usullary ulanmaly bolarys.

Elektron söwdanyň öndürijiligi barada hasabat

Adaty elektron söwda hasabatlary, Google Analytics-de satuwlary seljermäge mümkinçilik berýär. Ilkinji hasabatymyz, girdeji görkezijileriniň, konwersiýa derejesiniň we amallaryň gysgaça mazmuny:
Girdejiler we öwrüliş nyrhlary
 • Girdeji
 • Elektron söwdany öwürmek derejesi
Geleşikler
 • geleşikler
 • ortaça sargyt bahasy.
Aboveokardaky görkezijileri birleşdirip we deňeşdirip bolar, mysal üçin, wagt çyzgysynda. Bu etapda, elektron söwdany öwrüliş nyrhynyň nähili hasaplanýandygyna düşünmek möhümdir. Käbir ýagdaýlarda bulaşyk bolup biler. Düşünjämiziň bize aýdyp biljek zatlarynyň tersine, bu satyn alan ulanyjylaryň göterimi däl. Öwürmek derejesi, satyn almany tamamlan seanslaryň göterimidir. Bu möhümdir, sebäbi bir ulanyjy birnäçe seans döredip biler. Şeýle "boş" sapaklar näçe köp bolsa, öwrüliş tizligi şonça pes bolar.

Mysal üçin, belli bir wagtda dükana iki adam baryp görse we jemi 3 seans we bir satyn alyş gazanylsa, 30% öwrüliş nyrhyny alarys. Şeýle-de bolsa, dükana jemi 10 seans döreden we iki sany satyn alan iki adam baryp görse - konwersiýa derejesi 20% bolar. Geleşikleriň sany umumy köpelse-de, konwersiýa derejesi peseldi.

Ulanyjylaryň öwrülişik döretmek üçin birnäçe sessiýa mätäç dükanlaryny göz öňünde tutsak (elektroniki söwdanyň öwrüliş tizligi satuw seljerilende garaşyşlarymyza laýyk gelmezligi mümkin. Bularyň hemmesi onlaýn dükanda analitigiň maksadyna bagly. 100 seansda näçe satyn alýandygymyzy öwrenmek islesek, bu gaty gowy görkeziji. Müşderileriň haýsy göterimini üýtgedýändigini barlasak - beýleki analitiki usullary ulanmaly bolarys.

Elektron söwdanyň öndürijiligi barada hasabat

Elektron söwda analitikasy pudagynda satuwlaryň, önümleriň we önüm toparlarynyň netijeliligini seljerip bileris.

Satyş netijeleri hasabaty, berlen geleşik üçin girdejileri we çykdajylary görkezýär. Satuwdaky üýtgeşmeleri wagt tertibinde seljerip, islendik döwür bilen deňeşdirip bilersiňiz. Dükanlaryň köpüsi üçin bu gaty özüne çekiji hasabat däl, sebäbi şol bir maglumatlary CRM-den alyp bolýar. Şeýle-de bolsa, segmentleriň ulanylmagy netijesinde satuwyň netijeliligi baradaky maglumatlar belli bir çeşmelerden, enjamlardan we ş.m. girdejiler bilen traffigiň arasyndaky baglanyşyk barada düşünje berýär.

Önümiň öndürijiligi, berlen önümi satmagyň çäginde netijeliligi seljermäge mümkinçilik berýär. Hasabatda "Täsin satyn alyşlar" adalgasy ulanylýar. Üýtgeşik satyn alyşlar, önümiň peýda bolan satyn alyşlarynyň sanydyr. Şeýle-de bolsa, görkeziji her amal üçin berlen önümiň sanyny hasaba almaýar. Bir amalda satyn alnan zatlaryň sanyny bilmek isleseňiz, "mukdar" sütünini ulanyň. Bu hasabatda görnüşi önüm kategoriýalaryna hem geçirip bileris.

Hasabatda netijeliligi görkezýän iki görkeziji hem bar:
 • Araba jikme-jiklikleriň gatnaşygy - araba goşulan önümleriň sany/önüm jikme-jiklikleriniň sany.
 • Satyn almagyň jikme-jigi gatnaşygy - üýtgeşik satyn almalaryň sany/önüm jikme-jiklikleriniň sany.
Mysal üçin önümimiz 100 gezek görkezildi, ýöne diňe 1=1% satyn aldy

Önüm sanawynyň öndürijilik hasabatynda saýlanan önüm toparlaryny seljerip bileris. Bular önüm kategoriýalary, önüm gözleg netijeleri, maslahat berilýän önümler hökmünde görkezilýän önümler we ş.m. bolup biler. Hasabat, belli bir sanawda önümiň satylmagyna sebäp bolýandygyny kesgitlemekdir.

Google Analytics-de öwrüliş ýollaryny nädip analiz etmeli?

Umumy öwrülişik hasabatyňyzdaky maksatlaryňyzdan başga-da, has çuňňur gazmaly. Gysgaça syn maksatlary hasabatynda öwrüliş çeşmeleri diňe öwrülişden ozal iň soňky çeşme hakda maglumat berýär. Bu aralykda, satyn almak üçin wagt we azyndan birnäçe sapar gerek. Takyk, ýöne näçesi?

“Google Analytics” iň köp 90 günüň dowamynda bir ulanyjynyň özüni alyp barşyny ölçäp biler. Wagtyň we özara täsirleriň sanyny ähli ýa-da saýlanan üýtgeýänleri göz öňünde tutup hasaplap bolar: täsirler, basmak, göni, multimediýa.

Iň möhüm öwrülişik ýollary we kömek edilen öwrülişikler, her bir ýol çeşmesiniň işine düşünmäge kömek edýän hasabatlardyr. Diňe öwrülmezden ozal iň soňky çeşmäni göz öňünde tutmak bilen çäklenmän, öwrülişik gutarýança sahypa bilen birinji, ikinji we soňraky her bir täsiriň çeşmesini bilmäge mümkinçilik berýär. Başga bir tarapdan, kömek edilen öwrülişikler haýsy öwrülişik ýollarynda haýsy satyn alyş kanalynyň iň uly paýynyň bardygyny bize aýdýar.

Gysgaça mazmun

“Google Analytics” hasabatlara we aýratyn aýratynlyklara näçeräk öwrenmek isleýändigimize baglylykda ýönekeý we çylşyrymly bolup biler. Aboveokarda beýan edilen hasabatlar edilip bilinjek zatlaryň diňe bir bölegidir. Şeýle-de bolsa, dükanlaryň köpüsi ulanyjylaryň sanyny, seanslaryny we bahasynyň derejesini seljermek bilen çäklenip, bu hasabatlara-da ýetip bilmeýärler. Konwersiýa we elektron söwda hasabatlaryny ulanmaga mynasyp, sebäbi ulanyjynyň özüni alyp barşy barada gymmatly bilim çeşmesi bolup, onlaýn dükandaky kemçilikleri düzetmäge mümkinçilik berýär. Netijede, öwrüliş tizligiňizi optimizirlemek üçin bilim çeşmesidir.

Bu makalada ýokardakylaryň hemmesinden, Google Analytics-iň netijelerini özleşdirmek we takyk seljermek hünärmenler üçin niýetlenendigi äşgärdir.

Şeýle analizleri dogry düşündirmek bilen üstünlik gazanmak isleseňiz, ulanmaga çagyrýarys Semalt ýaly hünär hyzmatlary.

Şeýle hem başga-da köp peýdaly we başga-da köp zatlar bar täsirli gurallar sizi şu gün açmaga çagyrýarys.

Soraglaryňyz barmy ýa-da has giňişleýin maglumat isleýärsiňizmi? Şeýle bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Youhli zerurlyklaryňyza kömek etmek üçin hünärmenler hyzmatymyz bar.

Şeýle hem, onlaýn işimizi sahypamyzda tanatmak üçin başga-da köp çäreleri amala aşyryp bilersiňiz.

mass gmail